Menu Zamknij

Reklamacje

 1. DTH Tomasz Chrostowski z siedzibą w Konarzycach ul. Lipowa 7 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że sprzedawane produkty są wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych.

 2. Gwarancja jest ważna jedynie dla konsumentów w rozumieniu Art.1.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (..) Dz.U. Nr 141 poz. 1176.

 3. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.

 4. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej lub kopii dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.

 5. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa, urządzenie zostanie wymieniane na nowe o zbliżonych parametrach funkcjonalnych.

 6. Okres gwarancji na produkty firmy DTH Tomasz Chrostowski wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży sprzętu.

 7. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. ładowarki, uchwyty, kable, piloty itp.) wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych.

 8. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia fizycznie do serwisu. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu do trzech miesięcy.

 9. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę poprzez Zgłoszenie Reklamacje wysłane na adres e-mail dthgroup@dthgroup.com.pl .

 10. W przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta przesyłka nie zostanie przyjęta.

 11. Usterkę należy zgłosić nie później niż 14 dni od jej zaistnienia.

 12. Nabywca jest zobowiązany dostarczyć produkt do punktu serwisowego wskazanego przez firmę DTH Tomasz Chrostowski na własny koszt. 

 13. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca.

 14. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu.

 15. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

  a) elementów zużywalnych lub podlegających wyczerpaniu (np. baterie, akumulatory itp.);

  b) uszkodzeń i awarii spowodowanych włączaniem, użytkowaniem lub obchodzeniem się z produktem w sposób odbiegający od normalnych osobistych lub domowych zastosowań;

  c) uszkodzeń produktu będących następstwem:

 • używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, czyli używania, którego skutkiem jest uszkodzenie fizyczne, estetyczne lub uszkodzenie powierzchni produktu lub jego modyfikacje, lub uszkodzenie wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, diod LED;

 • użytkowania produktu z akcesoriami, innego typu, stanu i standardu niż zalecany przez DTH Tomasz Chrostowski;

 • napraw przeprowadzanych przez osoby niebędące pracownikami DTH Tomasz Chrostowski;

 • zaniedbania a szczególnie zabrudzeń, zadrapań, zarysowań;

 • wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi, wibracji, nadmiernego gorąca, nieprawidłowej wentylacji, wahań napięcia sieci zasilającej, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia, promieniowania, wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń sprzętu uszkodzonego mechanicznie.
 1. DTH Tomasz Chrostowski zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonych części produktu, całego produktu lub jego części na nowy lub odnowiony. Wszystkie wymienione części i produkty stają się własnością DTH Tomasz Chrostowski.

 2. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowy bądź konstrukcyjnych urządzenia.

 3. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.

 4. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.

 5. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.

 6. Postanowieniami niniejszej gwarancji dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 7. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z ustawy.

 8. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Reklamacje

 1. DTH Tomasz Chrostowski z siedzibą w Konarzycach ul. Lipowa 7 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że sprzedawane produkty są wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych.

 2. Gwarancja jest ważna jedynie dla konsumentów w rozumieniu Art.1.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (..) Dz.U. Nr 141 poz. 1176.

 3. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.

 4. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej lub kopii dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.

 5. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa, urządzenie zostanie wymieniane na nowe o zbliżonych parametrach funkcjonalnych.

 6. Okres gwarancji na produkty firmy DTH Tomasz Chrostowski wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży sprzętu.

 7. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. ładowarki, uchwyty, kable, piloty itp.) wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych.

 8. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia fizycznie do serwisu. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu do trzech miesięcy.

 9. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę poprzez Zgłoszenie Reklamacje wysłane na adres e-mail dthgroup@dthgroup.com.pl .

 10. W przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta przesyłka nie zostanie przyjęta.

 11. Usterkę należy zgłosić nie później niż 14 dni od jej zaistnienia.

 12. Nabywca jest zobowiązany dostarczyć produkt do punktu serwisowego wskazanego przez firmę DTH Tomasz Chrostowski na własny koszt. 

 13. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca.

 14. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu.

 15. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

  a) elementów zużywalnych lub podlegających wyczerpaniu (np. baterie, akumulatory itp.);

  b) uszkodzeń i awarii spowodowanych włączaniem, użytkowaniem lub obchodzeniem się z produktem w sposób odbiegający od normalnych osobistych lub domowych zastosowań;

  c) uszkodzeń produktu będących następstwem:

 • używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, czyli używania, którego skutkiem jest uszkodzenie fizyczne, estetyczne lub uszkodzenie powierzchni produktu lub jego modyfikacje, lub uszkodzenie wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, diod LED;

 • użytkowania produktu z akcesoriami, innego typu, stanu i standardu niż zalecany przez DTH Tomasz Chrostowski;

 • napraw przeprowadzanych przez osoby niebędące pracownikami DTH Tomasz Chrostowski;

 • zaniedbania a szczególnie zabrudzeń, zadrapań, zarysowań;

 • wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi, wibracji, nadmiernego gorąca, nieprawidłowej wentylacji, wahań napięcia sieci zasilającej, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia, promieniowania, wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń sprzętu uszkodzonego mechanicznie.
 1. DTH Tomasz Chrostowski zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonych części produktu, całego produktu lub jego części na nowy lub odnowiony. Wszystkie wymienione części i produkty stają się własnością DTH Tomasz Chrostowski.

 2. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowy bądź konstrukcyjnych urządzenia.

 3. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.

 4. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.

 5. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.

 6. Postanowieniami niniejszej gwarancji dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 7. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z ustawy.

 8. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.